Grupa DrIT

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Dr IT Kraków Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 105 lok. 4, 31-559 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065760, NIP 9451872468, REGON 357016898 zwana dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: iod@drit.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:

 1. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b tj. realizacja praw i obowiązków wynikających z zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych tj.:
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi,
  • stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 2

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Kontrahentom Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji umowy.
 2. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych).
 3. Dostawcom usług prawnych, podatkowych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
 4. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń.
 5. Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych Osobowych.
 6. Właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym i samorządowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich tj. poza terytorium EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorem tj.:

 1. przez okres określony przepisami prawa np. podatkowymi,
 2. przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas trwania takich postępowań.

7. Dane z innych źródeł

 1. W przypadku dokonywania przez Państwa płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo płatności. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonaliście Państwo wymaganej płatności, a w razie potrzeby także w celu dokonania rozliczeń.
 2. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z  bazy Głównego Urzędu Statystycznego w  zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w  sposób profesjonalny zbieraniem i  analizą informacji o  kondycji gospodarczej przedsiębiorców w  zakresie przez nie udostępnianym w  celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy), a  następnie w  celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy  (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. W  trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z  rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o  przedsiębiorcach w  celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej Nas umowy.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia danych jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych w zależności od złożonego wniosku), prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych.

10. Zgoda

W przypadku, gdy wykorzystywane Państwa dane nie są konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi Naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

11. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Dr IT Kraków sp. z o.o. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i późniejszego jej realizowania.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93