Grupa DrIT

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Dr IT Warszawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317181, NIP 9452116421, REGON 120806948 zwana dalej Administratorem.

2. Inspektor Ochrony danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się poprzez adres email: iod@drit.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się:

 1. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c RODO – w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie wykonania umowy, której jest Pan/i stroną – umowa o pracę,
 2. Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO - realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartego stosunku pracy tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikających m.in. z takich przepisów jak:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt. 9a i 9b ,
  • ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2019 poz. 300) – w szczególności art.. 1 , 6 oraz 6a,
  • przepisów podatkowych w tym m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2019 roku poz. 1387),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U z 2018 roku poz. 2369),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 2017 roku Nr 894)
  • Ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2018 roku poz. 1270),
  • w zw. z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2019 roku poz. 553),
 3. na podstawie z art. 6 ust.1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2019 roku poz. 1040) art. 22 z ind. 2 - środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia,
 4. na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit.a RODO – zapewnienia Panu/i świadczeń ze strony pracodawcy w obszarze socjalnym, ubezpieczeniowym, na podstawie udzielonej przez Pana/ią zgody.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pana/i dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. kontrahentom Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie służbowych danych kontaktowych (dotyczy obecnych pracowników),
 2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
 3. Dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,
 4. Dostawcom usług szkoleniowych (dotyczy obecnych pracowników),
 5. Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla zrealizowania poszczególnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych tj. przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy pracownika, a dla umów o prace zawartych od dnia 01.01.2019 roku przez okres 10 lat od dnia zakończenia pracy pracownika.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/i prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia), usunięcia jednakże z ograniczeniem tego prawa w myśl art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Pan/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt. Administrator danych osobowych

Może Pan/i również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych było wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych uniemożliwiłoby wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Szukasz oprogramowania dla swojej firmy? Doradzimy przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Zadzwoń aby usyskać więcej informacji: 22 862 84 93